In gesprek met Ellen Klatter over CGO

admin
Auteur(s): Marleen van Anken, Margreet Francke, Germaine Hollander-van der Ploeg, Rianne Malschaert, Arja de Winter

Rianne Malschaert is werkzaam als leerkracht basisonderwijs. De andere auteurs werken in het beroepsonderwijs. Allen volgen de Master Leren & Innoveren.

In gesprek met Ellen Klatter over CGO

Voor de samenwerkingsopdracht 'Competentiegericht onderwijs in het MBO' voor de Master Leren & Innoveren hebben wij een interview gehouden met Ellen Klatter. Aanleiding daarvoor was het lezen van haar Visiedocument leren en kwalificeren in het beroepsonderwijs (Klatter, 2009). Onderwerp van dit visiedocument is Compententiegericht Onderwijs (CGO). Het visiestuk wordt door Marleen van Anken en Arja de Winter binnen hun beroepspraktijk gebruikt. Ook maken zij beide gebruik van het onderwijsmateriaal dat wordt ontwikkeld door de Stichting Consortium Beroepsonderwijs.

Dr. Ellen Klatter is werkzaam voor de Stichting Consortium Beroepsonderwijs en houdt zich bezig met de ontwikkeling van het competentie gerichte onderwijs, de visie daarop en het onderzoeken naar effecten van het CGO. Zij is tevens verbonden aan de Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool in Eindhoven als lector Didactiek van het Techniekonderwijs en wil daar een brug slaan tussen techniek en didactiek.

In mei 2011 hield ze haar lectorale rede, getiteld ´auto´s, eieren en onderwijs´ (zie bijlage)

 

Vanuit onze studie en eigen werkcontext stelden wij de volgende vragen voor haar op. 

Arja de Winter - onderzoekt of het 4C/ID curriculummodel (van Merrienboer, 2010) een goede manier is om het verpleegkunde onderwijs binnen het ziekenhuis vorm te geven, waarbij kennisintegratie bij leerling-verpleegkundigen bevorderd wordt. Arja is werkzaam als praktijkopleider in het Kennemer Gasthuis te Haarlem

Hoe vindt, binnen de visie van het Consortium, integratie van kennis in handelen in de beroepspraktijk plaats? School en beroepspraktijk liggen vaak ver uit elkaar en daarbij is het niet altijd mogelijk om op school die stof te behandelen die op dat moment in de praktijk gevraagd wordt.

Hoe zorg je, als opleider, voor een optimale integratiemogelijkheid voor de leerling om kennis toe te kunnen passen in het handelen. Welke invloed heeft de beroepspraktijk hierop?

Rianne Malschaert - leerkracht in het basisonderwijs, onderzoekt wat opbrengstgericht werken betekent binnen rekenonderwijs in de basisschool Dr. Jac. P. Thijsse school op Texel.

Studenten komen binnen met allemaal een andere achtergrond en er is een grote diversiteit met betrekking tot kennis en vaardigheden. In hoeverre is er differentiatie bij het aanbieden van taken? Welke middelen heeft een docent om dit te onderzoeken? Hoe kun je het beheersingsniveau bepalen?

Margreet Francke - onderzoekt op welke wijze competenties gemeten kunnen worden binnen haar opleiding. Ze is werkzaam bij het Horizoncollege aan de opleiding Vormgeving (bol4) in Hoorn.

In het visiedocument staat dat er bewust aandacht besteed moet worden aan “het ontwikkelen van en reflecteren op de leercompetenties van de student, direct gekoppeld aan de vakinhoudelijke materie waar de student zich op dat moment mee bezig houdt’”  (p. 33). Hoe zou de balans in het 1e leerjaar van een opleiding moeten zijn in het ontwikkelen van leercompetenties en beroepscompetenties? En in hoeverre is het zo dat bij het beheersen van leercompetenties de beroepscompetenties beter ontwikkeld kunnen worden?

Marleen van Anken - werkzaam bij het Novacollege verzorging en verpleging. Zij gaat onderzoeken hoe effectief feedback gegeven kan worden aan leerlingen die werken met beroepsprestaties en door twee begeleiders begeleid worden, een SLB-er en een praktijkbegeleider.

Er komt een nieuwe versie van het visiedocument uit. Graag wil ik weten wat de verschillen zijn tussen de beide versies. Welke ontwikkelingen hebben geleid tot het schrijven van een nieuw visiedocument?

Germaine Hollander - van der Ploeg - onderzoekt welk portfolio toepasbaar is in CGL onderwijs. Zij is werkzaam bij het Jan des Bouvrie College wat een onderdeel is van het ROC van Amsterdam.

Welke ervaringen heeft u met portfolio's? Kent u een good practice?Hoe ziet u de functie van het portfolio in het middelbaar beroepsonderwijs? Welke adviezen kunt u geven met betrekking tot de implementatie van een portfolio?

Het gesprek met Ellen Klatter, gehouden op 18 maart 2011, leverde ons veel nieuwe inzichten op m.b.t. CGO. Bekijk hieronder een samenvatting van het interview.