Lectoraat Onderwijs en Levensbeschouwing

Doel van het lectoraat

In OECD-rapporten wordt benadrukt dat investeren in onderwijs van belang is voor de economische groei van Europese landen. In de OECD-rapporten legt men een relatie tussen kennisontwikkeling, het zich eigen maken van technische vaardigheden, het behalen van een diploma en het welbevinden als Europese burger  – nu en in de toekomst. Een belangrijk aspect echter blijft in OECD-rapporten onderbelicht; het welbevinden van de Europese burger, gerelateerd aan het actief kunnen en willen participeren als burger in een samenleving die gekenmerkt wordt door diversiteit op cultureel en levensbeschouwelijk gebied. In het lectoraat ‘Onderwijs en Levensbeschouwing’ pakken wij dit gemis aan aandacht voor de levensbeschouwelijke dimensie van leren, leven en werken op.
Het lectoraat richt zich op de verbinding tussen ‘goed onderwijs’ en ‘goed samen werken’, met het oog op ‘goed samen leven’ in een multiculturele context. De focus van het lectoraat ligt op de exploratie van de verschillende pedagogische en didactische perspectieven, en de levensbeschouwelijke dimensie daarvan, van waaruit ‘samen leren’ te bezien is, en welke stappen gezet kunnen worden om de student zo goed mogelijk voor te bereiden op een praktijk van ‘samen leven en werken’.

Onderzoek en onderwijs

Kernbegrippen in het onderzoek zijn onderwijs, levensbeschouwing en diversiteit. Daarnaast spelen de waarden rechtvaardigheid, loyaliteit, tolerantie en respect (in hun verschillende interpretaties in verschillende levensbeschouwelijke tradities) een belangrijke rol in de concretisering van ‘samen leren werken en leven’ in een context van diversiteit. De begrippen zijn uitgewerkt in de projecten die onderzoekers in de kenniskring van het lectoraat uitvoeren.
De projecten zijn gesitueerd rond  vier thema’s: Studieloopbaan van bi-culturele studenten in levensbeschouwelijk perspectief; Multicultureel Vakmanschap met betrekking tot Culturele en Religieuze diversiteit; Concepten van Christelijke Onderwijs & Keuzemotieven van Ouders; Feminisering van en in het Onderwijs.

Meer informatie

Ina ter Avest  Lector: Dr. K.H. (Ina) ter Avest