Over LNE

LeerNetwerk Educatie (LNE) is een webomgeving met daarin een aantal krachtige toepassingsgebieden voor de communicatie- en informatievoorziening, de leeromgeving en het praktijkleren ten behoeve van de pabo’s en lerarenopleidingen van Hogeschool Inholland. LNE levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de samenwerking tussen de pabo’s en lerarenopleidingen en het onderwijswerkveld. 

LNE is gestart in juni 2009 met steun van Maatschappenlijke sectoren en ICT (M&ICT) en is tot stand gekomen in samenwerking met het Lectoraat eLearning van het domein Onderwijs & Innoveren.

Kenmerken van het LNE zijn:

  • open waar het kan, afgeschermd waar het moet
  • gepersonaliseerde informatie waar nodig en mogelijk
  • gedifferentieerde rollen en accountgebonden rechten
  • georganiseerde informatiestromen met gedistribueerde creatie- en bewerkrechten
  • nauwe aansluiting op processen in onderwijs en onderwijsondersteuning
  • snel, eenvoudig en prettig in gebruik
  • inzet van geavanceerde Web 2.0 technieken en services (Google Maps, Vimeo)

Het LNE is ontwikkeld met een combinatie van opensource software en scripting. De portal en website is gecreëerd in Drupal. Daarbinnen draaien verschillende specifieke toepassingsgebieden: Onderwijsplein, Praktijkplein, KBS-applicatie, Teams Maken Scholen, EduWiki, Nieuwsbrief-applicatie, Moodle en een aantal kleinere toepassingen.

Gebruik van het LNE wordt constant gemonitord en is met veiligheidsmaatregelen omkleed. Toepassingsgebieden worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Het LNE en de daaraan gerelateerde omgevingen worden ontwikkeld en beheerd in samenspraak met docenten, praktijkcoördinatoren, onderwijskundig medewerkers, lectoraten, onderwijswerkveld en studenten.

Voor het inloggen op het LNE is een speciaal account nodig. Gebruikers kunnen dit account zelf aanvragen. Voor sommige rollen is een autorisatie nodig, die afgegeven wordt door de praktijkbureaus met behulp van de Account Service Module. Inholland gebruikers kunnen inloggen met hun Inholland account.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste toepassingen in het LNE.

Nieuws en informatievoorziening

De homepage van het LNE is een plek voor nieuws en aankondigingen rondom het domein en de lerarenopleidingen. Nieuws is direct zichtbaar op de homepage. Daarnaast worden regelmatig e-mail nieuwsbrieven verstuurd naar specifieke gebruikersgroepen. Verzoeken tot het plaatsen van nieuws of versturen van nieuwsberichten kunnen via het contactformulier worden ingediend.

Het LNE biedt daarnaast ruimte voor informatie over:

  • aan O&I-gerelateerde lectoraten
  • aanbod van de Inholland Academy voor het onderwijswerkveld
  • activiteiten van het domein rondom internationalisering

Webforms

Voor inschrijvingen ten behoeve van studiedagen, excursies en andere activiteiten maakt het LNE gebruik van webforms. Bezoekers kunnen zich eenvoudig aanmelden; de organisatoren beschikken over heldere overzichten. Webforms dragen bij aan een heldere communicatie naar deelnemers en zorgen tegelijkertijd voor vermindering van de administratieve druk. 

Praktijkplein: praktijkplaatsing en -beoordeling

Een essentieel onderdeel van het LNE is het Praktijkplein. De praktijkcomponent in de lerarenopleiding beslaat ruim één derde van het totale studieprogramma. Het Praktijkplein biedt informatie en alle benodigde functionaliteit voor de praktijkplaatsing en -beoordeling. Via het Praktijkplein wordt vraag en aanbod geïnventariseerd, waarna door de Praktijkbureaus een match tot stand kan worden gebracht. Alle betrokken partijen brengen hun eigen informatie in en halen zelf informatie uit het systeem. Dankzij het Praktijkplein kan iedereen op elk moment over de juiste informatie beschikken. Voor docenten, praktijkbureaus, scholen en besturen biedt het Praktijkplein actuele overzichten en toegang tot het archief en kengetallen.

Het Praktijkplein biedt daarnaast de mogelijkheid voor digitale beoordeling en de opbouw van een praktijkhistorie per student. Naast efficiencyvoordelen draagt dit bij aan verdere verbetering van de kwaliteit van de begeleiding. Zowel de praktijkbegeleider als de instituutsopleider hebben inzage in de gegevens en ontwikkeling van de student. 

Onderwijsplein: distributie en archivering studiehandleidingen en onderwijsdocumenten

Studenten en docenten die op het LNE inloggen hebben tevens toegang tot het Onderwijsplein. Hierin worden op overzichtelijke wijze alle studiehandleidingen en andere onderwijsdocumenten (studieteksten, opdrachten, instructies, maar ook video’s) ontsloten.

Voor elke pagina in het Onderwijsplein zijn één of meerdere docenten als moderator aangesteld. Moderatoren zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van hun eigen onderdelen. Studenten kunnen eenvoudig contact opnemen met een moderator mocht er toch een document missen. Door het instellen van een persoonlijk filter kunnen gebruikers eenvoudig bij de door hun gezochte documenten komen. De inrichting van het Onderwijsplein vindt plaats per studiejaar. Voor archivering draagt het systeem automatisch zorg.

Het Onderwijsplein heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de stroomlijning van de onderwijsprogramma’s, de samenwerking binnen vakgroepen en meer mogelijkheden voor kwaliteitszorg. Ook studenten kunnen altijd en overal over de benodigde onderwijsdocumenten beschikken, een service die een belangrijke invloed heeft op de ervaren kwaliteit.

Digitale leeromgeving

Het LNE biedt verder toegang tot een aantal specifieke leeromgevingen:

KBS-omgeving

De KBS-omgeving (KBS = kenmerkende beroepssituaties) geeft een systematisch overzicht van de competenties waarover de startbekwame leraar dient te beschikken en tal van aansprekende casussen uit de praktijk. Gebruikers kunnen zelf nieuwe casussen inbrengen en casussen van andere gebruikers waarderen en natuurlijk zijn alle casussen op een slimme en snelle manier doorzoekbaar. Op dit moment wordt in het kader van de Innovatieregeling Pabo’s gewerkt aan een mogelijkheid voor studenten om video’s te kunnen uploaden ter ondersteuning van de reflectie op het eigen gedrag en functioneren in de praktijk. De naadloze integratie van multimedia kan een enorme invloed hebben op de rol en betekenis van deze leeromgeving in de opleiding, omdat het vanaf dat moment mogelijk wordt de KBS-omgeving in te zetten voor begeleiding en toetsing. Studenten kunnen in de omgeving tonen of en in welke mate zij over een bepaalde competentie beschikken.

EduWiki

Het EduWiki is een groeiende omgeving voor kenniscreatie. Deze omgeving wordt door studenten gebruikt om opgedane kennis te delen met anderen. In verschillende studieonderdelen is het gebruik van het EduWiki onderdeel van de opdrachtstelling. 

Moodle

Moodle is een courseware omgeving met veel mogelijkheden voor groepsinteractie. Moodle wordt intensief ingezet door de master Leren en Innoveren en ten behoeve van afstudeerkringen.

Teams Maken Scholen

TMS is een simulatieomgeving voor derde- en/of vierdejaars studenten. Zij ervaren als toekomstige leraren wat het betekent om als team verantwoordelijkheid te dragen voor het functioneren van de school als geheel en zij leren als team op professionele wijze te streven naar het beste resultaat voor de school, belanghebbenden en direct betrokkenen. Onder regie van een docent, worden de studenten als teamlid verbonden aan een virtuele school en vervolgens geconfronteerd met allerlei vraagstukken en incidenten. Op deze wijze leren studenten omgaan met meer en minder complexe vraagstukken en met onvoorspelbaarheid en verandering in het onderwijs. De omgeving biedt zowel functionaliteit voor het ontwerpen van verhaallijnen als voor simulaties waarin die verhaallijnen worden ingezet. Alle participanten beschikken over uitgebreide mogelijkheden om binnen de simulatie met elkaar te communiceren, berichten te publiceren en op elkaar te reageren.

Teams Maken Scholen is te vinden op www.teamsmakenscholen.nl.